VPS

VPS

Select a package and configure it on the next step.

A

Bắt đầu tải

80,000 vnđ

1 Core CPU
1GB Memory
20G SSD Enterprise
Không giới hạn băng thông
Miễn phí 1 IPv4
Miễn phí 1 IPv6

B

Bắt đầu tải

130,000 vnđ

1 Core CPU
2GB Memory
20G SSD Enterprise
Không giới hạn băng thông
Miễn phí 1 IPv4
Miễn phí 1 IPv6

C

Bắt đầu tải

220,000 vnđ

2 Core CPU
2GB Memory
50G SSD Enterprise
Không giới hạn băng thông
Miễn phí DirectAdmin
Miễn phí 1 IPv4
Miễn phí 1 IPv6

D

Bắt đầu tải

300,000 vnđ

3 Core CPU
3GB Memory
60G SSD Enterprise
Không giới hạn băng thông
Miến phí DirectAdmin
Miễn phí 1 IPv4
Miễn phí 1 IPv6

E

Bắt đầu tải

400,000 vnđ

4 Core CPU
4GB Memory
80G SSD Enterprise
Không giới hạn băng thông
Miễn phí DirectAdmin
Miễn phí 1 IPv4
Miễn phí 1 IPv6

F

Bắt đầu tải

600,000 vnđ

6 Core CPU
6GB Memory
120G SSD Enterprise
Không giới hạn băng thông
Miễn phí DirectAdmin
Miễn phí 1 IPv4
Miễn phí 1 IPv6

Tiếp tục định dạng và thanh toán.